Tilsynserklæring

Tilsynsrapport,  Amager Privatskole

Tilsynsførende Mette Borremose, certificeret tilsynsførende

Årets tilsyn

Tilsynet i skoleåret 2016-17 har omfattet:

 • Gennemgang af årets kalender og skemaer
 • Gennemsyn af skolens hjemmeside
 • Besøg over en hel dag på skole herunder:
  • Læsebånd i 7. klasse
  • Dansk i indskoling
  • Dansk mellemtrin
  • Matematik mellemtrin
  • Dansk udskolingen
  • Matematik udskoling
  • Engelsk mellemtrin
  • Engelsk udskoling
  • Historie mellemtrin
  • Biologi udskoling
  • Samtaler med skoleleder og viceskoleleder
  • Samtaler med 4 lærere
  • Samtaler med 8 elever på forskellige klassetrin

Generel oplevelse af skolen

Elever, lærere og skoleledelse på AP er åbne og hjælpsomme og skolen summer at liv og glæde. Eleverne er glade for lærerne og føler sig trygge og oplever de får den hjælp de har brug for, hvilket også var min oplevelse under besøget.  Under besøget så jeg nærværende og opmærksomme voksne samt god klasseledelse, i de klasser jeg besøgte. Min oplevelse er, at alle kender hinanden på AP, hvilket medfører at man føler sig set, og at både elever og lærere føler, at de har et nært tilhørsforhold til skolen. Mange elever har i løbet af mit besøg spurgt, om de skulle hjælpe mig med at finde rundt, eller om de kunne hjælpe mig med noget. Dette afspejler den åbne, imødekommende og afslappede stemning som hersker på skolen og det er tydeligt at genkende værdierne, som de er defineret i skolens grundlag.

Observationer under besøget

I lighed med sidste år, har jeg set kompetent klasseledelse og en anerkendende relation mellem skolens daglige aktører.

Jeg har oplevet et afbalanceret forhold mellem undervisningsaktiviteter, som udfordrer elevernes evne til at arbejde selvstændigt, og undervisningsaktiviteter som ved lærerens tydelige struktur og organisering, hjælper eleverne med de tilrettelagte arbejdsopgaver. Denne balance er medvirkende til at muliggøre udfoldelse af kreative processer, samt skabe ro til fordybelse og læring.

Under mit besøg i undervisningen har jeg oplevet, at eleverne er motiveret og arbejder selvstændigt, de hjælper, anerkender og opmuntrer hinanden, og har faglige og saglige samtaler om opgaverne.

I de timer hvor jeg overværet undervisningen, er der anvendt tidssvarende undervisningsmaterialer. Eksempelvis anvendes der konkrete materialer i matematik, den interaktive tavle bruges og relevante læringsplatforme inddrages samt makker og værkstedundervisning praktiseres.

Læsebånd

Skolen har de sidste par år haft øget fokus på læsning og det skemalagte læsebånd fungerer godt. Læsebåndet planlægges primært af dansklæreren og enkelte korte faglige læseforløb planlægges af faglærere (faglig læsning). I år overværede jeg læsebåndet i 7. klasse, hvor eleverne var utrolig gode til at holde fokus og får læst. Elevernes bøger passede til deres individuelle niveau og svarer til 7. klasse niveau. Eleverne så ud til at have taget læsebåndet til sig og flere, både elever og lærere, syntes det er en god og rolig start på dagen.

Klasseledelse

I den undervisning jeg har overværet har undervisningen været præget at en anerkendende tone og dialogen mellem lærer/elev, og elev/elev og været kendetegnet ved en respekt og oprigtighed over for hinanden. Lærerne strukturerer undervisningen godt og er gode til at guide og vejlede eleverne i den rigtige retning i undervisningen. God klasseledelse og klar struktur kendetegner den undervisning jeg har overværet, ligeledes inddrages eleverne og opdrages til medbestemmelse og demokrati.

Andet

Ved slutningen af skoleåret 2015/16 gik skolens leder gennem mange år på pension og en ny leder startede i august.  Det har været et ønske fra skolens side i de sidste mange år at få en viceskoleleder, hvilket der har været fokus på i forudgående tilsynsrapporter. Dette er der nu skabt økonomisk rum for og i november startede en viceskoleleder. Det nye ledelsesteam er kommet godt fra start og er præget at energi og virkelyst og skal nu finde deres vej for/på AP sammen med medarbejdere og forældre.

To lærere er i gang med at videreuddanne sig som henholdsvis læsevejleder og inklusionsvejleder, hvilket passer fint i tråd med skolen fokus på læsning og etableringen af læsebåndet på alle klassetrin.

Der er nu kommet interaktive tavler i alle klasser hvilket lærere og elever er meget glade for og skoleledelse er i gang med at undersøge hvilke devices og læringsplatforme der bedst opfylder skolens behov da det påtænkes at udbygge dette område.

Vurdering

Samlet set er det min vurdering, at elevernes standpunkt i dansk, matematik og engelsk er tilfredsstillende, og skolen arbejder systematisk og struktureret med at opbygge elevernes kundskaber og faglige færdigheder.

Skolens samlede undervisningstilbud må derfor, ud fra en helhedsvurdering, siges at stå mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, og undervisningen forgår på dansk.

Det er ligeledes min vurdering, at skolen efter sit formål og i sit virke, forbereder eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre, samt udvikler og styrker elevernes kendskab til, og respekt for, grundlæggende friheds og menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem kønnene.

Mette Borremose

Tilsynsførende

 

Download tilsynsrapport 2017

 

Download tilsynsrapport 2014-2015